Undervisning

Undervisning i matematik

Fra universitetets grundlæggelse var matematikundervisningen en del af den grundlæggende videnskabelige uddannelse af alle dets studerende (studium generale). I første halvdel af 1800-tallet var en del af denne undervisning overtaget af katedralskolerne, men det var stadigvæk universitetsprofessoren som afholdt eksamen artium (studentereksamen). Derudover underviste han de matematiske dele af anden-eksamen, som var resten af det middelalderlige studium generale. Af og til holdt han også mere avancerede kurser, men de studerende kunne ikke tage en egentlig uddannelse i matematik eller naturvidenskab ved universitetet.

Det ændredes i 1848 med indførelsen af magisterkonferencen, som kunne aflægges med hovedfag i matematik. I 1883 indførtes desuden skoleembedseksamen (cand. mag.), som især var rettet mod gymnasieskolen. De studerende i den matematisk-fysiske faggruppe kunne vælge matematik som hovedfag. De andre eksakte naturvidenskabelige fag optrådte da som bifag.

Efter mere end 75 år blev eksamensordningen lavet grundlæggende om i 1960 da den naturvidenskabelige embedseksamen blev indført. Her havde de studerende typisk et hovedfag og et bifag. Denne ordning er blevet lavet om mange gange siden da. I de senere år er studieordningerne endda rutinemæssigt blevet ændret hvert år!

I begyndelsen uddannedes der kun ganske få kandidater. I de matematisk fysiske fag lå kandidatproduktionen på i alt omkring fem om året indtil 1929 hvor den steg til over 20, for derefter at falde til omkring 10 i slutningen af 50’erne. Fra midten af 1960’erne steg optaget og kandidatproduktionen voldsomt. I de senere år har kandidatproduktionen i de fire kandidatuddannelser ved instituttet således oversteget 100.

Undervisning i statistik og forsikringsmatematik

Fra slutningen af 1800-tallet blev statistik og forsikringsmatematik dyrket af professorer ved flere af universitetets fakulteter. Første stilling i fagene var et docentur i forsikringsmatematik ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet (1916), opgraderet til et professorat i 1923. Professoren blev leder af Det Forsikringsmatematiske Laboratorium.

I 1917 blev der ved det rets- og statsvidenskabelige fakultet oprettet en eksamen i forsikringsvidenskab og statistik, som i 1958 blev delt i en aktuareksamen og en eksamen i statistik. Det Rets- og Statsvidenskabelige Fakultet oprettede endvidere i 1926 et lektorat i statistikkens teori (som i 1948 blev konverteret til et professorat) og i 1953 et Statistisk Institut

Anders Hald

Anders Hald, grundlægger af Institut for Matematisk Statistik

Det er imidlertid et andet institut, der senere kom til at indgå i Institut for Matematiske Fag, nemlig Institut for Matematisk Statistik, som blev oprettet ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet i 1961, året efter at fakultetet havde ansat sin første professor i faget. Fra 1963 fik det til huse på i matematikbygningen på H.C. Ørstedinstitutet. 

Institut for Matematisk Statistik voksede gradvist i løbet af århundredet, så der ved sammenlægningen med Matematisk Institut i 1997 var en halv snes videnskabelige medarbejdere.

Forsikringsmatematisk Laboratorium flyttede ligeledes ind på tredjesalen af matematikbygningen på H.C. Ørstedinstitutet i 1963. Det forblev dog et selvstændigt laboratorium indtil år 2000, hvor også det blev indlemmet i Institut for Matematiske Fag.

Uddannelserne i statistik og forsikringsmatematik (aktuarstudiet) har også haft en øget kandidatproduktion i de seneste 30 år. Der uddannes nu omkring 20 statistikere og 30-40 aktuarer årligt.

Undervisning i matematik-økonomi

I 1986 blev der oprettet en matematik-økonomiuddannelse i et samarbejde mellem det daværende Matematisk Institut og Økonomisk Institut.

Uddannelsen hører hjemme på det Naturvidenskabelige Fakultet og uddanner omkring 30 kandidater om året.

Der har i en del år været adgangsbegrænsning til aktuar- og til matematik-økonomi studiet, og de sidste år har der også været flere ansøgere til matematikstudiet end der kan optages.

Undervisning ved Polyteknisk Læreanstalt

Polyteknisk Læreanstalt

Polyteknisk Læreanstalt. Foto: Frederik Riise/Det Kgl. Bibliotek

I et århundrede var universitetets matematikundervisning vævet stærkt sammen med undervisningen på den i 1829 grundlagte Polytekniske Læreanstalt, der nu hedder DTU.

Ved oprettelsen var læreanstaltens matematikundervisning mere struktureret end på universitetet, så universitetsstuderende med interesse i matematik måtte tage kurser på læreanstalten.

Selv da universitetet indførte magisterkonferencen og skoleembedseksamen, som muliggjorde at tage en universitetseksamen i matematik, vedblev de universitetsstuderende at følge den indledende undervisning i faget ved Polyteknisk Læreanstalt. Dette fortsatte helt indtil 1942.

Undervisning i matematik og statistik ved Landbohøjskolen

Instituttets sidste fusion skete i 2012, da alle fire matematikere og fire af statistikerne på det tidligere Institut for Grundvidenskab ved Landbohøjskolen blev overført til instituttet.

Frederiksberg Campus - tidl. Landbohøjskolen

Frederiksberg Campus - tidl. Landbohøjskolen

Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole blev grundlagt i 1858. Fra 1908 blev landinspektørerne og skovbrugerne undervist i matematik, og fra 1922 blev der også undervist i statistik. I begyndelsen var matematiklæreren ansat som docent, men fra 1940 blev stillingen opgraderet til et professorat. I 1954 fik professoren en assistent i matematisk statistik og i 1958 også en i matematik.

Efterhånden kom der til at indgå matematik- og statistikkurser på flere af Landbohøjskolens uddannelser og de blev varetaget af en voksende stab af matematikere og statistikere ansat ved en afdeling (med vekslende navn) under Institut for Grundvidenskab.

Dette ændredes ikke da Landbohøjskolen i 2007 blev fusioneret med Universitetet og blev et selvstændigt fakultet (Det Biovidenskabelige Fakultet). Men da dette fakultet i 2012 blev fusioneret med det Naturvidenskabelige Fakultet, til Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet blev Institut for Grundfag nedlagt og dets ansatte spredt ud på fakultetets andre institutter. Otte af dem flyttede ind hos Institut for Matematiske Fag på H.C. Ørstedinstitutet.

Hjælpeundervisning

Institut for Matematiske Fag står stadig for hjælpeundervisningen i matematik og statistik på uddannelserne på Frederiksberg Campus, ligesom vi varetager hjælpeundervisning på andre af fakultetets fag som fysik, kemi, datalogi og biologi samt på Handelshøjskolen.

På Landbohøjskolen var der etableret en hjælpetjeneste, som hjalp forskere og ph.d.-studerende med statistiske og matematiske problemer. Denne tjeneste blev i 2013 videreført på Institut for Matematiske Fag og udvidet til et statistisk laboratorium, som også betjente myndigheder uden for universitetet. 1. januar 2018 blev tjenesten udvidet med datalogisk ekspertise (se Data Science Laboratoriet). 

> Næste: Økonomi