6. februar 2024

Carsten Lunde Petersen, professor

Nyansat

Carsten Lunde Petersen er ansat i et professorat på Institut for Matematiske Fag fra den 1. februar 2024. Han er tilknyttet sektion for Analyse og Quantum.

Carsten Lunde Petersen

Carsten erhvervede sin ph.d. fra Aarhus Universitet i 1993. Han arbejdede herefter først ved Institut des Hautes Études Scinetifiques i Bures-sur-Yvette og efterfølgende Matematisk Institut på DTU, inden han kom til Roskilde Universitet, først som adjunkt i 1996 og siden som lektor i matematik i 1998.

Carsten har haft - og deltaget i - adskillige forskningsrådsbevillinger og er for indeværende PI på en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsråd, ”Xtreme Dynamics”, om den asymptotiske opførsel af dynamikken af polynomier i ekstremale familier af polynomier.

Carsten har opnået fundamentale og banebrydende resultater inden for holomorf dynamik givet ved iteration. Dvs. dynamiske systemer, hvor den tidslige udvikling er givet ved gentagen anvendelse af en eller flere komplekst differentiable funktioner. Carsten uddyber:

”Holomorfe dynamiske systemer er særligt attraktive at studere, fordi de på den ene side har mange af de egenskaber som mere generelle dynamiske systemer har, og på den anden side lader sig beskrive i stor detalje i kraft de stærke værktøjer vi har fra kompleks analyse og potentialteori. De simpleste interessante holomorfe dynamiske systemer er givet ved kvadratiske polynomier.

Mandelbrotmængden er et spektakulært landkort over de mulige dynamikker for kvadratiske polynomier. Selv her godt 50 år efter de første computerskitser af Mandelbrotmængden er der endnu hvide pletter på kortet. Vi har blandt andet bidraget til at forstå geometrien af Mandelbrotmængden og til at forstå det kaotiske lokus, den såkaldte Julimængde for kvadratiske polynomier med rotations-domæner”.

I de senere år har Carsten sammen med sin forskningsgruppe, som bl.a. tæller prof. Henrik Laurberg Pedersen, studeret ortogonale følger og andre lignende følger af ekstreme polynomier ud fra et dynamisk synspunkt.

Carsten vil undervise i dynamiske systemer på et par kurser her på KU.

Han træffes på kontor 04.4.06.