Konferencens indlæg og abstracts

Program


Martin Bendsøe, DTU Compute

Matematik - kan vi regne fremtidens behov ud?

Abstract: Matematik handler om metode og logisk tænkning. Matematik er også et helt centralt værktøj i en bred vifte af fagområder, som danner basis for driften og udviklingen af det moderne samfund. Og matematik er samtidig det grundlæggende "sprog" i for eksempel ingeniør- og naturfag. Der udvikles stadig flere IT-værktøjer, som giver mulighed for at arbejde med avancerede matematiske metoder på hidtil uset og effektiv måde. Indlægget vil sætte scenen for den udfordring det er at balancere basale færdigheder og indsigt med brugen af disse fantastiske nye værktøjer - og også pege på de unikke muligheder for synergi.

Bendsøes PowerPoints (som PDF).


Morten Grum, Krüger A/S

Hvordan matematikken skaber værdi i vandets verden.

Abstract: Man skulle måske ikke tro det, men der er masser af matematik bag en badetur på standen, en kanotur ned af åen, vand i din kælder, en død fisk i gadekæret og alger i de indre farvande. Og matematikken begrænser sig ikke til forståelse og planlægning, men indgår væsentligt når det gælder optimering af den daglige drift af vand- og spildevands-systemer. Stokastiske modeller indgår i minimering af risiko for uønskede overløb af spildevand og oversvømmelser. Ensemble Kalman filtrering assimilerer data ind i komplekse modeller der løser hyperbolsk partielle differentiale ligninger. Matematikkens indtog i daglig automation og optimering af vandsystemer giver således bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur til gavn for mennesker, natur og miljø. 

Grums PowerPoints (som PDF).


Niels Rode Kristensen, Novo Nordisk A/S

Matematisk modellering inden for lægemiddeludvikling – et samspil af mange mate-matikdiscipliner og en kommunikationsudfordring.

Abstract: Matematisk modellering bliver mere og mere udbredt inden for lægemiddeludvik-ling, og de fleste større medicinalselskaber har afdelinger, hvor man arbejder dedikeret med at anvende matematiske modeller til at optimere udviklingsforløbet for nye lægemiddelkandidater.
Modellerne er typisk populationsmodeller, og består af en strukturel komponent til beskri-velse af den tidslige udvikling, og en statistisk komponent til beskrivelse af variabiliteten mellem individer. Parametrene i modellerne estimeres på basis af data fra kliniske forsøg, og modellerne anvendes efterfølgende til beskrivelse og fortolkning af data, men især til simulering af nye kliniske forsøg. Modeludviklingsprocessen foregår primært på computer.
Discipliner, som det er særligt vigtigt at have kendskab til inden for feltet er: Modellering af dynamiske systemer; statistisk analyse; parameterestimering og optimering; programme-ring; og ikke mindst generel forståelse for den underliggende biologi og fysiologi.
Den allervigtigste kompetence er imidlertid evnen til at kommunikere sine resultater på en klar og tydelig måde, da man typisk arbejder i et team, hvor de øvrige medlemmer ikke nødvendigvis har meget kendskab til matematisk modellering, så det er afgørende at man kan abstrahere fra de underliggende detaljer og kan præsentere de væsentligste resultater.

Rode Kristensens PowerPoints (som PDF).


Opsamling 1 - spørgsmål og svar

Se video med Q&A 1


Michael Lumholt, TICRA

Matematikken former morgendagens satellitter

Abstract: TICRA er en dansk højteknologisk virksomhed, der gennem 4 årtier har været fø-rende inden for modellering af reflektorantenner til satellitter. Kernen i TICRAs ydelser ligger i et krydsfelt mellem analyse, algebra, geometri, optimering og scientific computing samt - ikke mindst - at omsætte modelleringen til kommercielt software. Vi vil i indlægget belyse, hvilke krav dette stiller til medarbejdernes uddannelse og kvalifikationer.

Lumholts PowerPoints (som PDF).


Ole Winther, DTU Compute

Machine learning for smart apps

Abstract: De algoritmer som vi bliver udsat for når vi bruger internettet baserer sig på ma-tematisk og statistisk modellering af brugeradfærd. I dette foredrag vil Ole Winther vise hvad der befinder sig under "motorhjelmen" på to prediktive applikationer: www.findzebra.com (en søgemaskine for sjældne sygdomme) og faktor analyse modeller for anbefalingssystemer til Netflix prize. Begge eksempler involverer både modellerings- og programmeringsmæssige udfordringer. 

Winthers PowerPoints (som PDF).


Opsamling 2 - spørgsmål og svar

Se video med Q&A 2


Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, KU og Produktivitetskommissionen

Matematik som drivkraft for produktivitet

Abstract: Flere analyser har peget på, at personer, der tager matematiktunge uddannelser, i gennemsnit klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end personer med uddannelser, der ikke kræver matematik. Men skyldes det blot, at det er personer med særlige evner, der vælger matematiktunge uddannelser? Eller skyldes det, at selve det at lære matematik gør én mere produktiv på arbejdsmarkedet? Produktivitetskommissionens analyse tyder på det sidste. Kommissionens formand fremlægger analysen og diskuterer matematikkens betydning for samfundsøkonomien.

Birch Sørensens PowerPoint (som PDF).


John Olsen, Edlund A/S

Fra Ivy League til Actulus

Abstract: Edlund A/S er et moderne softwarehus, der er bredt repræsenteret på det danske marked inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Matematik indgår som en essentiel del af vores hverdag og på alle niveauer, lige fra at implementere ny lovgivning til grundforskning i livsforsikringsmatematik. Jeg vil præsentere min vej gennem firmaet og belyse hvordan min baggrund som matematiker og underviser har forberedt mig på de udfordringer jeg stilles overfor. Jeg vil konkretisere dette ved at tage udgangspunkt i to projekter jeg har arbejdet på. Det første er et forskningssamarbejde med Københavns Universitet og IT Universitetet til udvikling af en ny beregningsplatform til at udføre avancerede solvens- og risikoberegninger, det andet er et projekt, hvor vi implementerer ny funktionalitet i et selskabs policeadministrationssystem. Jeg vil også benytte de to eksempler til at give et bud på hvilke områder det ville være interessant for os, at fremtidens matematikundervisning giver opmærksomhed.

Olsens PowerPoints (som PDF).


Mogens Steffensen, Institut for Matematiske Fag, KU

Matematikken i økonomien - økonomien i matematikken

Abstract: Ud fra erfaring med undervisning og industriforskning i de erhvervsnære matematiske discipliner forsikringsmatematik og finansmatematik diskuterer vi (nogle af) de matematiske discipliner der efterspørges bredt i den finansielle sektor - og hvorfor. Vi vover også at påstå noget om hvornår og hvorfor det ligefrem kan 'betale sig' at besidde hvilke grader af matematisk indsigt, lige fra tilbud om hurtiglån over matematikrelaterede arbejdsfunktioner udført af ikke-matematikere til håndtering af integrerede finansielle produkter. I den internationale konkurrence har vidende og kritiske forbrugere mindst lige så positiv effekt på vores virksomheder, herunder de finansielle, som vidende og kritiske producenter.

Steffensens PowerPoints (som PDF).


Jonas Hansen, Nordea A/S

Anvendt Matematik i Nordea Markets Algo Quant team.

Abstract: Algo Quant teamet beskæftiger sig med algoritmisk handel, algoritmisk risiko styring og market making primært inden for valutahandel.
I modsætning til de mere klassiske discipliner inden for kvantitativ finansiering, er der ikke et velfunderet teorigrundlag at hvile udviklingen af modeller og analyser på. Derfor kræves en særdeles åbensindet tilgang til valg af metoder og indsigt, som trækker på mange hjørner fra matematikken. For at kunne gøre en forskel på området, er det vores erfaring, at den matematisk nødvendige viden er både grundlæggende og bred. Vi har brug for evnen til at tænke matematisk og videnskabeligt, frem for dybt kendskab til specialiserede formuleringer.
Jeg vil gennemgå hvilke type problemstillinger vi arbejder med, vores tilgang, samt hvilke egenskaber vi leder efter, når vi ansætter nye folk til teamet.


Opsamling 3 - spørgsmål og svar

Se video med Q&A 3 (kan ikke ses længere)


Lars Gregersen, COMSOL A/S og IDA

Løsning af multifysikproblemer - matematik, forståelse og resultater.

Abstract: Computere er blevet hurtigere og mere software er blevet tilgængeligt, som gør vejen fra idé til færdigt resultat meget kort. I dag kan man på en PC løse matematiske modelleringsproblemer som for 10-20 år siden var enten utænkelige eller krævede et team af specialister for at kunne sætte problemerne rigtigt op og fortolke de opnåede resultater. Ligesom det i den virkelige verden kræver erfaring at kunne udføre eksperimenter i praksis, kræver matematisk modellering erfaring med modellering og forståelse af det domæne som modellen beskæftiger sig med. En matematisk forståelse gør det nemmere at overskue komplekse problemstillinger og skabe forenklede modeller.

Gregersens PowerPoints (som PDF).


Søren Eilers, Institut for Matematiske Fag, KU

Regnestok, lommeregner, CAS - hvad betyder værktøjerne for matematikken?

Abstract: Det er ikke så forfærdeligt længe siden at matematik blev praktiseret udelukkende med mekaniske regneværktøjer og tabeller, og konturerne af en fremtid hvor matematik praktiseres noget anderledes end i dag er begyndt at aftegne sig. I denne sammenhæng forekommer universiteternes matematikuddannelser forbavsende konstant; de nye værktøjer inddrages selvfølgelig, men det teoretiske kernestof er stort set upåvirket. Jeg vil give eksempler på værktøjernes indflydelse og - trods alt - prøve at forsvare vort fokus på de klassiske dyder. 

Eilers' PowerPoints (som PDF).


Helmut Neunzert, Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik 

The task ahead

Abstract: 25 years ago, the then ECMI president and Norwegian mathematician Henrik Martens gave a talk with the same title. He was investigating, how the fact, that mathematics has become an industrial technology, influences mathematics as a discipline, as a profession and as an educational task. He even made a few predictions for the next 25 years. In the talk, I will look at Henrik’s arguments, consider his predictions and will run a similar risk in predicting again.

Neunzerts PowerPoints (som PDF).


Opsamling og perspektivering

Se video med opsamling og perspektiv (kan ikke ses længere)