9. marts 2016

Mindeord for Jens Hugger

Dødsfald

Med Jens Huggers død den 4. marts 2016 har Institut for Matematiske Fag mistet en skattet og energisk medarbejder.

Jens Hugger

Jens blev født 1. december 1958 i Esbjerg. Han voksede op i Aalborg og dimitterede fra Aalborghus Gymnasium i 1977. Derefter studerede han matematik og fysik ved Aalborg Universitet. Da cand.scient.-graden med matematik som hovedfag var i hus i januar 1983, tog han pædagogikum ved Hasseris Gymnasium, hvorefter han kom tilbage til Aalborg Universitet som instruktor ved Institut for Elektroniske Systemer.

I 1985 tog Jens til University of Maryland, College Park hvor han blev ph.d. studerende hos Ivo Babuska. Studiet afsluttedes i december 1990 med en afhandling i anvendt matematik med titlen: Computational Aspects and Adaptive Solution Methods in the Finite Element Method for Non-Linear Parametrized Problems.

Derefter fulgte et par løse ansættelser; først som gæstelærer ved Institut for Matematik og Datalogi ved Aalborg Universitet og fra marts 1991 som postdoc ved Institute for Physical Sciences and Technology, University of Maryland.

25 år på MATH

I august 1991 blev Jens så ansat som adjunkt på Matematisk Institut ved Københavns Universitet, hvor han arbejdede resten af sit alt for korte liv. Dog afbrudt af perioder, hvor han var på gæsteophold ved University of Pavia, TICAM University of Texas, Austin, Queensland University of Technology og University of Maryland. I November 1995 blev han forfremmet til lektor.

Med Jens’ ansættelse fik instituttet dækket et nyt felt, nemlig numerisk analyse, som var blevet vigtigt i forbindelse med oprettelsen af det nye Matematik-økonomi studium. I hele sin periode på instituttet var Jens ene om at udvikle dette felt. Han publicerede sin sidste artikel i 2015 sammen med sin sidste ph.d.-studerende Sima Mashayekhi.

Som underviser tog Jens sig i årevis af de to kurser ”Introduktion til Numerisk analyse” og ”Numerisk løsning af Differentialligninger” og han holdt forskellige datalogiorienterede kurser som Datalogi A, LaTex-kurset og Maple kurset. Desuden vejledte han mere end 30 bachelorprojekter og specialer.

Studieudvikler

Men der hvor Jens nok fik den største indflydelse på instituttet var som en dominerende kraft i det overordnede arbejde med de matematiske studier. Først som studieleder for det dengang relativt nye mat-øk studie (1996-2001), siden som studienævnsformand for de matematiske fag fra 2002 til 2007.

Det var en periode med mange studiemæssige omvæltninger. Det skal specielt nævnes, at fakultetet gik fra semesterstruktur til blokstruktur i 2005. Det kan være vanskeligt at sætte ord på, hvor stor en omvæltning det var, men kurser der var finpudset gennem generationer og som havde fundet deres plads i forhold til hinanden, forsvandt pludselig, og blev erstattet af nye kurser. Disse nye kurser forsøgte måske nok at gøre det samme som de gamle kurser inden for de nye tidsmæssige rammer. Men den sikre viden om, hvad de andre kurser gjorde, forsvandt. Og dermed blev sammenhængen i uddannelsen yderst sårbar.

Jens lagde et meget stort arbejde som tovholder i omlægningsprocessen, og som facilitator for at de enkelte kursusansvarlige talte sammen, og han må tildeles hovedæren for at det i så høj grad lykkedes at omforme de matematiske fags traditionelle styrker til den nye struktur.

Tværfagligheden

Da de fagspecifikke studienævn i 2007 blev erstattet af tværgående studienævn på fakultetsniveau, blev Jens formand for bachelorstudienævnet, hvorved han fik ansvar for alle fakultetets bachelorstudieordninger. Han blomstrede tydeligt i det tværfaglige samarbejde, og han etablerede stærke samarbejdsrelationer med folk fra mange felter.

Jens' energi, gode humør og aldrig svigtende venlighed var en vigtig forudsætning for at bachelorstudienævnet - til manges overraskelse - blev ganske velfungerende.
Da de tværgående studienævn blev nedlagt i 2012 efter fusionen med LIFE og de fagspecifikke studienævn genopstod, påtog han sig formandskabet for studienævnet for matematik og datalogi. Han engagerede sig dog stadig stærkt i det tværfaglige, i form af det såkaldte koordinationsudvalg, der samlede formandskaberne for fakultetets fagspecifikke studienævn, og hvor mange overordnede linjer blev udstukket.

På institutniveau var Jens en stor støtte for viceinstitutlederen for undervisning og for studielederen. Sidstnævnte skriver:

Generøs og vidende

"Jeg blev studieleder for de matematiske fag i 2007, da Jens rykkede op i hierarkiet som formand for fakultets bachelorstudienævn. I den første lange tid i stillingen var jeg dybt afhængig af Jens' hjælp - jeg måtte på daglig basis konsultere ham om alle mulige formelle, historiske og praktiske forhold. Han var utroligt vidende, ikke mindst om det regelgrundlag vi arbejdede ud fra (love og bekendtgørelser), men hans tilgang til problemerne var kendetegnet ved stor smidighed: Hovedsagen var aldrig at sikre, at reglerne blev overholdt til sidste bogstav, men at få de studerende hurtigt og smertefrit ud af de problemer de var løbet ind i: reglerne blev brugt som en hjælp, ikke som en blokering. Hans generøsitet overfor de studerende (og mig) har været en kilde til stor inspiration."

Jens HuggerDenne informerede og studentervenlige tilgang til reglerne fremgår også klart af følgende citat fra Jens’ CV fra 2007: “During my time as director of board of studies, I have attained significant knowledge about leadership and about how a university functions: About the laws and regulations that must be followed, but also about how to use the rules to serve the students”.

I de sidste år kæmpede Jens for at bevare studienævnets indflydelse på studieordningerne, dels fordi han mente at det var i overensstemmelse med love og regler, og fordi han mente at beslutninger om studierne bedst tages i dette faglige forum. Så sent som i november 2015 forfægtede han dette synspunkt i en diskussion i universitetsavisen om implementeringen af studiefremdriftsreformen:

”Hvorfor kræver bestyrelsen ikke af rektor, at han i sit ledelsessystem indarbejder reel medinddragelse af studienævnene, hvor hele den faglige kompetence blandt både VIP og STUD er samlet”.

Jens’ indlæg er underskrevet: ”Jens Hugger, sygemeldt formand for Studienævn for matematik og datalogi, SCIENCE KU”.

Jens blev sygemeldt i sommeren 2015 efter at have fået konstateret kræft i bugspytkirtlen. I efteråret sendte Jens flere gange rapporter om sit helbred til os på instituttet, og hver gang lød han optimistisk. Men optimismen slog desværre ikke til.

Jens efterlader sig en kone (lektor Ada Scupola, Institut for kommunikation, virksomhed og Informationsteknologier ved RUC) samt tre børn, hvor den yngste går i 4. klasse. Han var en rigtig familiefar. Ada skriver:

”Han elskede at læse bøger og snakke om dem især med sin datter; han elskede at være ude og passe haven; han elskede at være holdleder for sin søns fodboldhold; han elskede at følge sine børns aktiviteter som fodbold, håndbold og ballet; han elskede at rejse rundt i verden og opleve nye kulturer; han elskede at følge med i sportsbegivenheder, især håndbold og europæisk og amerikansk fodbold”.

På instituttet vil vi savne Jens’ venlige vidende, hjælpsomme, engagerede og engagerende tilstedeværelse.

Æret være hans minde.

Ernst Hansen og Jesper Lützen