22. marts 2018

Mindeord for Hans Brøns

Dødsfald

Hans Brøns bidrog afgørende til opbygningen af Institut for Matematisk Statistik, der i dag udgør en af de fire sektioner i Institut for Matematiske Fag, og til etableringen af statistikuddannelsen på KU.

Hans Brøns

Hans Brøns, foto fra 1980'erne

Hans Brøns var uddannet som kemiingeniør, tog en magisterkonferens i matematik og blev fastansat ved Københavns Universitets Institut for Matematisk Statistik (KUIMS), oprettet i 1961 under Det Naturvidenskabelige Fakultet. Først som medarbejder for professor Anders Hald og de sidste ca. 25 år som professor i matematisk statistik.

Da den i 1958 oprettede uddannelse i statistik ved Københavns Universitet skulle etableres omkring 1960, var det Hald og Brøns, der skulle gennemføre projektet. Brøns fik hovedansvaret for uddannelsen på første del, mens Hald underviste på anden del.

Det var fra starten et hovedsynspunkt, at uddannelsen skulle føre til en kandidatgrad med et meget solidt indhold af matematik, specielt sandsynlighedsregning, som så skulle udnyttes til en effektiv og teoretisk baseret undervisning i matematisk statistik og statistiske metoder. En særlig konsekvens af denne grundtanke blev, at forskning på KUIMS, ligesom det var tilfældet på Afdelingen for Teoretisk Statistik ved Aarhus Universitet, kom til at omfatte både matematisk statistik og sandsynlighedsregning, en kombination, der i andre lande er ganske sjælden, og som har været helt væsentlig for opnåelsen af det internationale ry, 

Undervisningen foregik i overvejende grad på det nybyggede H.C. Ørsted Institut. Brøns udarbejdede et fundamentalt sæt forelæsningsnoter i matematisk statistik og sandsynlighedsregning og dermed blev en tradition etableret for et undervisningsmæssigt højt fagligt niveau, der fortsat er gældende.

Hans Brøns

Hans Brøns, foto fra hans år i Cambridge.

Med kun to fastansatte lærere suppleredes staben i de første år med en række velrenommerede udenlandske forskere, der fungerede som gæstelærere. Efterhånden kom yngre amanuenser til, uddannet ved KUIMS, der som led i ansættelsen blev stærkt opfordret til at videreuddanne sig ved et års ophold på et udenlandsk universitet; dette jo længe før der fandtes en dansk PhD-uddannelse. Brøns selv var på længere ophold i Cambridge og på Stanford University. Med dette system etableredes en række kontakter til stærke udenlandske miljøer.

Både Hald og Brøns støttede entusiastisk den nye demokratiske styrelseslov fra 1970. Hald trak sig tilbage fra ledelsen af instituttet for at hellige sig sit forfatterskab, så det var Brøns, der først skulle lede under de nye betingelser. Resultatet blev et miljø, hvor alle, videnskabelige medarbejdere, sekretærer og studenter-instruktorer omgikkes på lige vilkår med livlige diskussioner om fag, institut- og universitetspolitik og almene emner i øvrigt.

Algebraiske metoder i teoretisk statistik, specielt anvendt på teorien for den flerdimensionale normalfordeling, var et hovedtema i Brøns’ forskning. Her inspirerede han og samarbejdede med nogle af de yngre kolleger ligesom en lang række afhandlinger (specialer, ph.d.) indenfor dette felt blev skrevet med Brøns som vejleder.

Gennem hele sin karriere var Brøns aktiv i universitetspolitik og han sad i en årrække i fakultetsråd og konsistorium. De senere års udvikling med centralisering og bureaukratisering af universiteternes administration fandt Brøns bekymrende. Internationalt var Brøns en del af den strømning, der lagde stor vægt på at etablere matematisk statistik som et selvstændigt fag med egne kvalitetsnormer, så som pensionist var han derfor heller ikke begejstret, da KUIMS blev en del (sektion) af et samlet Institut for Matematiske Fag, men konstruktionen har vist sig at fungere, med et godt samarbejde baseret på respekt mellem et antal ligeværdige sektioner.

Sammen med Anders Hald skabte Hans Brøns et universitetsinstitut, der med sit høje faglige niveau nyder stor respekt internationalt og hvor forskningen hele tiden udvikles og nye emner inddrages.

Professor emeritus Hans Brøns, født 9. november 1929, døde 11. marts 2018. Æret være hans minde.

Martin Jacobsen og Inge Henningsen