2. januar 2021

Mindeord om professor Mogens Flensted-Jensen

Nekrolog

Professor Mogens Flensted-Jensen afgik ved døden, 78 år gammel, den 21. december 2020 efter kort tids sygdom. Han gjorde sig både gældende som en internationalt højt anerkendt forsker og som en effektiv og vellidt universitets- og forskningsadministrator. 

Mogens Flensted-Jensen
Mogens Flensted-Jensen

Mogens blev født i 1942 og blev student fra Virum Gymnasium i 1961. Efter en etårig verdensomspændende rejse med faderens gymnastikhold påbegyndte han matematikstudiet ved Københavns Universitet, og afsluttede det med cand. scient. graden i 1968. Straks efter blev han ansat her på instituttet. Han blev lektor i 1973, og i 1979 flyttede han til et professorat på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. I forbindelse med fusionen i 2007 kom han tilbage til Københavns Universitet, og kort tid før han blev pensioneret, blev han atter tilknyttet Institut for Matematiske Fag, fra 2012 som professor emeritus.

I løbet af den 44 år lange ansættelse ved vores institut og søster-instituttet på KVL har Mogens både gjort sig gældende som en internationalt højt anerkendt forsker, og som en effektiv og vellidt universitets- og forskningsadministrator. Hans forskningsberømmelse kommer først og fremmest fra et arbejde, der udkom i Annals of Mathematics i 1980, og som foranledigede et gennembrud inden for hans område, analyse af symmetriske rum.

Symmetriske rum

Interessen for dette område fik Mogens under et etårigt ophold ved Mittag-Leffler Instituttet i Stockholm i 1970-71. Her mødte han den matematiker, som Mogens selv sagde betød mere end alle andre for ham, nemlig Sigurdur Helgason fra MIT. Under opholdet i Stockholm skrev Mogens to artikler, den ene sammen med Tom Koornwinder fra Amsterdam, der anvender specielle funktioner til harmonisk analyse på symmetriske rum af rang 1.

Dette forskningsspor fortsatte han i de følgende år, og efter et gæsteophold ved MIT i 1976-77 kulminerede det med hans hovedarbejde i Annals of Mathematics. Sammen med artiklerne med Koornwinder indgik disse resultater også i hans doktorafhandling, som han forsvarede her på instituttet i 1980 med Christian Berg og Sigurdur Helgason som officielle opponenter.

Annals-artiklen handler om den diskrete serie for symmetriske rum. Det drejer sig om de irreducible repræsentationer af en semisimpel Lie gruppe G, som kan realiseres inden for de kvadratisk integrable funktioner på et symmetrisk rum af G. Specialtilfældet, hvor det symmetriske rum er G selv, var på det tidspunkt et varmt forskningsemne, foranlediget af de fundamentale arbejder af Harish-Chandra. Mogens fandt en generalisering til symmetriske rum af Harish-Chandras eksistensbetingelse for diskrete serier, og viste, at dette samtidig førte til et nyt og simplere bevis for tilstrækkeligheden af den oprindelige betingelse.

Denne opdagelse var et gennembrud for forskningen i symmetriske rum, og Mogens' arbejde blev efterfølgende brugt og udbygget af matematikere fra hele verden, inklusive ham selv i et arbejde i Acta Mathematica med Patrick Delorme fra 1991. Han organiserede i 1995-96 et program ved Mittag-Leffler Instituttet i Stockholm, der navnlig var fokuseret på forskning i symmetriske rum. Det var med til at videreføre forskningen i feltet yderligere, hele tiden baseret på hans resultat om den diskrete serie.

Universitetspolitikeren

Med ansættelsen på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole blev Mogens mere inddraget i universitetspolitik og -ledelse. Han var medlem af konsistorium i mere end 10 år. Hans arbejde inden for ph.d.-uddannelsen på KVL og forskeruddannelsen i hele jordbrugssektoren var af fundamental betydning. I 1997 indtrådte Mogens i Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd og blev allerede efter få måneder formand for rådet - en post han bestred i 6 år.

Mogens indtrådte i 2001 som næstformand i Forskningsforum, et organ der fungerede som en slags bestyrelse for forskningsrådene og bl.a. spillede en vigtig rolle i forbindelse med den daværende regerings planer for reorganisering af forskningsrådene.

I forbindelse med det danske EU-formandsskab i 2002 var Mogens initiativtager til afholdelse af en fælles europæisk konference om etablering af et europæisk forskningsråd. Efterfølgende var han dansk ankerperson ved etableringen af dette forskningsråd, the European Research Council, ERC.

Mogens var i perioden 2006-2013 medlem af Singapores Academic Research Council, et rådgivende organ under regeringen vedrørende Singapores universiteter, som også medvirker ved uddelingen af meget store forskningsbevillinger.

I årene 2007-2009, efter fusionen mellem KVL og Københavns Universitet, var Mogens medlem af LIFE-fakultets direktion. Han var med til at starte og ledede endvidere Københavns Universitets Forskeruddannelsesråd, KUFUR.

Hen imod tiden, hvor Mogens blev pensioneret, samt i tiden derefter, fik han tid til at genoptage sin forskning, hvilket var en stor tilfredsstillelse for ham og førte til flere internationale publikationer, hvoraf den seneste udkom i 2018.

Ydmyghed og indflydelse

Mogens var en person, der havde stor indflydelse både inden for den abstrakte matematik og i forskningspolitikken på nationalt og internationalt plan. I begge verdener var han stærkt medvirkende til at åbne nye retninger for forskningen. Han var formand for Dansk Matematisk Forening 1982-86, og siden 1992 medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, hvis Forskningspolitiske Udvalg han i en årrække var et indflydelsesrigt medlem af.

Mogens var kendetegnet ved en stor ydmyghed over for sin egen forskning og var altid åben for at anerkende andres bidrag. Han var aldrig bange for at spørge, når der var noget han ikke forstod, men undgik altid derved at virke intimiderende. Som sektionsleder på KVL var Mogens også kendetegnet ved sin åbenhed og anerkendende ledelsestilgang. Han arbejdede engageret og initiativrigt med de mange hverv han påtog sig, og ved sin afsked udtrykte han, at han altid havde været glad ved arbejdet. Vi vil huske og savne Mogens som en højt skattet kollega og ven.

Mogens efterlader sin hustru Inger gennem mere end 50 år, børn og svigerbørn Mads og Michelle, Mikala og Søren, samt børnebørn Albert, Carl, Elias, Max og Ronja. Vores tanker er med dem alle.

Henrik Schlichtkrull og Henrik Laurberg

Mogens Flensted-Jensen 2013
Mogens Flensted-Jensen 2013

Appendix:

Not long before Mogens Flensted died, Sigurdur Helgason sent him a letter. The following is an excerpt quoted with Helgason’s permission.

“Dear Mogens: Mads sent to Artie the sad report on your health problem which has hit you after 78 years. It brings to mind our long friendship and many memorable days we have shared through the years. Last time it was at my 90th birthday …
But I think we met already during the summer 1970 (Montecatini perhaps) and I remember you telling me you were very much looking forward to a coming year at Mittag Leffler. And there you succeded very skillfully at the problems of rank one analysis which I had thought would suit your background. This also led to a productive collaboration with Koornwinder and further influence in Holland. I also remember a meeting in Oberwolfach where you surprised everyone with your discovery of a relation of some subtle connection between spherical analysis on real real G and similar analysis on complex G. The idea I explained in detail in my 1984 book, pp. 489 - 491. It was very original. And here at MIT you were led to inspiring work on discrete series on real G/H. I was very proud of being an opponent at your Danish Thesis with a large party at your house afterwards…
With my profound greetings to you and Inger”