17. april 2013

Mogens Flensted-Jensen - en anvendt matematiker

Afskedsforelæsning

Fredag den 3. maj 2013 afholdt Mogens Flensted-Jensen sin afskedsforelæsning - med efterfølgende reception. Han gik på pension i oktober 2012 og er nu professor emeritus på det Institut for Matematiske Fag, hvor han for 50 år siden begyndte sine studier.

Mogens Flensted-JensenDa Mogens Flensted-Jensen 1. juni 1979 blev professor i matematik på Den Kgl. Veterinær- og Land-bohøjskole (KVL), var han næsten færdig med sin doktordisputats, som falder inden for harmonisk analyse på symmetriske rum. Den blev forsvaret året efter. Hovedresultatet i disputatsen, en redegørelse for eksistensen af et såkaldt punktspektrum, åbnede nye veje inden for området og er senere blevet fuldt op af andre danske og internationale forskere.

Igennem en årrække ledede Mogens matematik- og datalogisektionen på KVL.

"Han forstod vigtigheden af på den ene side at være åben overfor anvendelser af matematik i biovidenskabelige fagområder og på den anden side at skabe rum til matematisk grundforskning i sektionen", siger Henrik Laurberg Pedersen, der var ansat på KVL fra 2002, først som lektor og medarbejder i matematik- og datalogi-faggruppen med Mogens som leder, og senere som professor og faggruppeleder for bl.a. Mogens.

"Ved sin inddragende ledelsesstil og imødekommende personlighed var Mogens med til at skabe engagement og begejstring", fortæller Henrik Laurberg Pedersen.

Mogens Flensted-Jensen var medlem af KVLs Konsistorium og næstformand for dettes forsknings- og ph.d.-udvalg i en årrække. Da KVL i 2007 blev til det Biovidenskabelige Fakultet på KU, blev Mogens medlem af fakultetets direktion frem til 2009. Han var en årrække formand for Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd og desuden engageret i arbejdet med at etablere det fælleseu-ropæiske forskningsråd, European Reseach Council.

I 2007-09 var Mogens med til at starte og lede KUs Forskeruddannelsesråd. I perioden 2009-12 var han formand for Arbejdsmiljørådet ved KU.

”Jeg betragter mig selv som en ’anvendt matematiker’, selvom jeg stort set ikke har udført nogen anvendt matematik. Min forskning har været inden for ’ren matematik’, men en masse af min energi er blevet anvendt til generelle universitets-aktiviteter: Universitetets ledelse, organisering af ph.d.-uddannelse, informatik i landbruget, forskningsråd mv. Som matematiker på et ’anvendt universitet’ har jeg anvendt mig selv for at bidrage til udviklingen af universitetet og den nationale og europæiske forskningspolitik. Hvorvidt dette var et vellykket projekt, er for andre at afgøre,” siger Mogens Flensted-Jensen.

Afskedsforelæsningen

Afskedsforelæsningen fandt sted den 3. maj 2012. Forelæsningen fokuserede på tre temaer:

  1. Matematik: Analyse af symmetriske rum, sfæriske funktioner og det diskrete spektrum. 
  2. Forskningsrådsarbejde: Fra de nationale forskningsråd til oprettelsen af Det Europæiske Forskningsråd. 
  3. Min rejse fra Københavns Universitet til "Landbohøjskolen" og "infusionen" tilbage igen.

Efter forelæsningen var der en reception for Mogens Flensted-Jensen.

Auditorium 4