5. november 2014

Enigt MATH fraråder på det kraftigste fusionen

Fusion

Samarbejdsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget og Institutrådet på MATH indsendte mandag den 3. november 2014 deres fælles høringssvar vedrørende den foreslåede fusion af MATH og DIKU.

Medarbejderne på MATH mener enstemmigt, at den foreslåede fusion vil have store skadelige virkninger på udførelsen af instituttets kerneopgaver. De kommende års udfordringer løses bedst af DIKU og MATH som separate institutter. Vi vil på det kraftigste fraråde fusionen.

Vi har følgende tre hovedargumenter imod en fusion:

  1. Den foreslåede institutstruktur er stik imod international praksis. Dens implementering vil skade vores brand, svække vores internationale rekrutteringsmuligheder samt lede til en forringelse af de forskningsstrategiske beslutninger.

  2. Instituttet er en forsknings- og finansieringsmæssig succes. Der er ingen større problemer, der retfærdiggør drastiske og ressourcekrævende strukturelle ændringer.

  3. Instituttets fastansatte videnskabelige medarbejdere fraråder enstemmigt en fusion. Derudover er samtlige valgte medlemmer af Akademisk Råd modstandere af den foreslåede fusion. At implementere en rent top down–styret fusion på det grundlag vil være imod international praksis og vil i sig selv skade vores internationale rekrutteringsmuligheder.

Dekanens argumenter for en fusion er centreret om tre temaer: tværfaglighed, bæredygtighed og uddannelsesmæssig gennemførsel og frafald. For at imødegå disse argumenter har vi i høringssvaret uddybet følgende tre hovedpunkter:

  1. Instituttet har en bred og tværfaglig profil. Vi dokumenterer i høringssvaret, at instituttet samarbejder med en række institutter og fakulteter, og vi forklarer, hvorfor en fusion med DIKU ikke er en fornuftig vej mod yderligere tværfaglighed.

  2. Instituttet er økonomisk og administrativt bæredygtigt. Vi viser i høringssvaret, at instituttet har en overordentlig sund og fleksibel økonomi og administration, samt at instituttet er i stand til at håndtere sine forskellige udfordringer og målsætninger som et selvstændigt institut.

  3. Instituttets uddannelsesmæssige status er god og yderligere forbedringer opnås bedst som et selvstændigt institut. Vi analyserer i høringssvaret vores uddannelsesmæssige nøgletal og viser, at disse enten allerede er gode eller, hvor der er plads til forbedringer, er i en positiv udvikling. Yderligere er der igangsat nye tiltag, som skal have tid til at virke.

Vi anbefaler på baggrund af de samlede argumenter på det kraftigste, at den foreslåede fusion ikke gennemføres.

Samarbejdsudvalget, Arbejdsmiljøudvalget og Institutrådet på MATH


Hent høringssvaret fra MATH. (Høringssvaret er uden bilag). 

Fakultetsdirektionen har indkaldt de to institutdirektioner til møde fredag den 14. november kl. 13 for at præsenteres resultatet af direktionen beslutning om mulig fusion af MATH og DIKU. Fra 14:15 til 14:45 orienteres alle medarbejdere og studerende ved et stormøde.